slide1

Претседателот на Управниот одбор го застапува и претставува Друштвото во односи со трети лица. Во отсуство, Претседателот го заменува Заменик претседателот на Управниот одбор.


СТАТУТ

Со Статутот на Фершпед АД Скопје се уредуваат прашањата за:
1. Фирмата и седиштето на Друштвото
2. Дејноста на Друштвото
3. Основната главнина, акции и акционери
4. Органите на Друштвото
5.Застапувањето на Друштвото
6.Уредувањето на односите во Друштвото
7.Трговските книги, годишните сметки и финансиските извештаи
8.Деловнате тајна
9.Престанокот на Друштвото
10.Измените во Статутот

Покрај овие одредби, Статутот содржи и одредби за прашањата коишто, во согласност со Законот за трговски друштва, се уредуваат со Статутот.

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје