slide1

Генералниот директор го застапува и претставува Друштвото во односи со трети лица. Во отсуство, Генералниот директор го заменува Заменик генералниот директор.

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје