slide1

Политика за заштита на животна средина 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Следејќи ги строго како законските критериуми така и сопствената волја и свест, компанијата гради објекти и воведува технолошки новини во работењето на корпорацијата. Сите потенцијални загадувачи на животната околина ги гради во индустриската зона на градот, вградува пречистителни станици за вода итн.


 

ГРИЖА ЗА ЧОВЕКОТ

Компанијата се грижи за вработените, пензионерите, обезбедува исплата на примања во точноопределени рокови, се елиминира секаков вид на дискриминација, принудна работа, корупција, конфликт на интереси, вработува деца на пензионери, помага во евентуалните здравствени и други потреби на секој поединец, соработува со разни организации на полето на заштита на човековите права, а особено правата на децата и на хендикепираните.


 

УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Условите за работење и безбедност на работа постојано ги подобрува и надградува, ги воведува и применува новите техничко-технолошки методи за да ја олесни работата и да постигне максимални резултати, со што ја подобрува услугата кон своите клиенти, комитенти.

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје