slide1

Генерален директор Драган Наков
телефон: 02 3149 430
телефакс: 02 3149 397
e-mail: d.nakov@fersped.com.mk


Царински сектор

Иван Бошковски                                                                                     Елена Лазаревска
телефон: 02 3219 004                                                                             телефон: 02 3219 007
телефакс: 02 3219 099                                                                            телефакс: 02 3219 099
мобилен: 075 341 148                                                                             мобилен: 070 274 684
e-mail: i.boskovski@fersped.com.mk                                                       e-mail: e.lazarevska@fersped.com.mk     


Комерцијален сектор

Владимир Јовановиќ                                                                              Марјан Митровски
телефон: 02 3149 380                                                                             телефон: 02 3149 380
телефакс: 02 3149 485                                                                            телефакс: 02 3149 485
мобилен: 075 235 287                                                                             мобилен: 071 310 781
e-mail: v.jovanovic@fersped.com.mk                                                       e-mail: m.mitrovski@fersped.com.mk


Камионски транспорт 

Сашо Стојменов                                                                                       Горан Видински
телефон: 02 3149 304                                                                               телефон: 02 3149 453 
телефакс: 02 3149 486                                                                              телефакс: 02 3149 486
мобилен: 075 441 143                                                                               мобилен: 075 355 955 
e-mail: s.stojmenov@fersped.com.mk                                                       e-mail: g.vidinski@fersped.com.mk                                                   


Железнички транспорт Славица Мишева
телефон: 02 3149 381
телефакс: 02 3149 481
мобилен: 075 273 685
e-mail: s.miseva@fersped.com.mk


Контејнерски транспорт

Даниела Петреска                                                                                   
телефон: 02 3149 369                                                                              
мобилен: 078 367 620                                                                             
e-mail: d.petreska@fersped.com.mk                                                        


Збирен транспорт Маја Игњатовска
телефон: 02 3149 439
телефакс: 02 3149 486
e-mail: m.ignatovska@fersped.com.mk


Јавни и царински складишта Александар Наков
телефон: 02 3219 019
телефакс: 02 3219 099
мобилен: 075 225 045
e-mail: a.nakov@fersped.com.mk


Сектор за трговија и маркетинг Наташа Милева
телефон: 02 3149 358 
телефакс: 02 3149 397
мобилен: 075 426 890
e-mail: n.mileva@fersped.com.mk


Хотелиерство и угостителство

Јелена Наков
телефон: 02 3092 377
мобилен: 075 204 293
e-mail: jelena@aleksandarpalace.com.mk


Општо правни работи Елена Спиреска
телефон: 02 3149 345
мобилен: 070 291 636
e-mail: e.spireska@fersped.com.mk


Финансов сектор Анета Лазарова
телефон: 02 3149 334
телефакс: 02 3149 363
мобилен: 076 493 500
e-mail: a.lazarova@fersped.com.mk


Сектор за ИТ Игор Митев
телефон: 02 3149 314
телефакс: 02 3149 484
мобилен: 075 426 898
e-mail: i.mitev@fersped.com.mk


Осигурување Зорица Костовска
телефон: 02 3149 430
телефакс: 02 3149 397
мобилен: 075 217 815
e-mail: z.kostovska@fersped.com.mk


 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје