slide1

Комерцијален сектор
      Комерцијален сектор
      Железнички транспорт
      Камионски транспорт
      Поморско-контејнерски транспорт
      Авионски транспорт


Царинско посредување
      Царински услуги
      Царински одделенија

 
Логистички центар - ЈЦС
      Складишни услуги
      Камионски Терминал
      Сервис за перење возила

Осигурување

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје