slide1

 Собрание 2023 година:

 

Резултати од гласањето од годишното собрание на акционери одржано на 31.05.2023

Нотарски записник од Собранието на Акционерите одржано на 31.05.2023

Врз основа на член 58 и 60 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со членовите  383, 384 и 387 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Друштвото

 

                                                      ОБЈАВУВА   ПОВИК

до акционерите за учество на Годишно Собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје

Собранието ќе се одржи на ден 31.05.2023 година (Среда) со почеток во 12.00 часот во  просториите на хотелот Александар Палас на бул.8-ми Септември. бр.15 Скопје.

                За работа на седницата на Годишното собрание се предлага следниот:

  ДНЕВЕН   РЕД

 I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

  • Избор на Претседавач со Собранието 
  • Записничар  (записникот го води Нотар)
  • Избор на бројачи на гласови
  • Усвојување на дневен ред

   Предлог

II.РАБОТЕН ДЕЛ 

1.    Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2022 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2022 година – Предлог одлуки

Предлог Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2022

Одлука за одобрување на годишна сметка за 2022

Годишна сметка 2022

Предлог Одлука за одобрување на финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор за 2022

Одлука за одобрување на ревидирани финансиски извештаи со мислење за 2022

Ревидирани финансиски извештаи за 2022 година

Предлог Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2022

Одлука за одобрување на Годишниот извештај на друштвото за 2022

Извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2022 година

2.    Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2022 година – Предлог одлука

Предлог Одлука за распределба на добивката за 2022

Одлука за распределба на добивката за 2022

3.    Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар –Предлог одлука

Предлог-одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2022

Одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар

4.    Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2022 година – Предлог одлука

Предлог Одлука за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на ОД  за 2022

Одлука за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на ОД

Извештај од неизвршните членови на ОД за 2022

5.    Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година – Предлог одлука

Предлог Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022

Одлука за одобрување на Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2022

Извештај за работењето на СВР 2022

6.    Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2022 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД за 2022 година – Предлог одлука

Предлог Одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Конс. фин. извештаи 2022 и год.изв. за група ФЕРШПЕД

Одлука за одобрување на консолидирана годишна сметка, консол. фин извештаи и Извештај на Група Фершпед

Консолидирана годишна сметка 2022

Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2022 година

Извештај за работењето на ГРУПА ФЕРШПЕД за 2022 година

7.    Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година – Предлог одлука

Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД за 2022

Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД

8.    Донесување одлука за измена на статутот на друштвото – Предлог одлука

Предлог одлука за измена на статут 2022

Одлука за измена на Статутот на друштвото

9.    Донесување одлука за избор на член на органот на управување – Предлог одлука

Предлог Одлука за избор на член во органот на управување

Одлука за избор на член на Одбор на директори

Предлог за избор на член на орган на управување

10. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2023 година – Предлог одлука

Предлог Одлука за назначување овластен ревизор за 2023

Одлука за назначување на овластен ревизор за 2023

Од вкупниот број 18.113 акции во ФЕРШПЕД АД Скопје на денот на објавата на јавниот повик вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас се 16.303 акции.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до ФЕРШПЕД АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на info@fersped.com.mk

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание на акционери можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на акционери за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.fersped.com.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва полномошникот (кој е овластен од повеќе акционери да ги застапува нивните интереси на собранието) задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање полномошната од повеќе акционери во рок од пет работни дена пред одржување на Годишното Собрание на акционери.

Акционерите можат да гласаат по точките од дневен ред и предложените одлуки по материјалите објавени заедно со јавниот повик, со пополнување на образец за гласање со коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет страна на друштвото    www.fersped.com.mk.

Уредно пополнетиот образец за гласање со коресподенција, акционерот треба да го достави во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и соверачен потпис на акционер - физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме на законскиот застапник на акционерот - правно лице.

Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификација, секој акционер физичко лице е потребно да се достави и копија од документ за идентификација ( важечка лична карта/патна исправа).

Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификација, секој акционер правно лице е потребно да се достави и копија од важечка тековна состoјба за правното лице акционер и копија од документ за идентификација (лична карта/патна исправа) на законскиот застапник на правното лице.

Образецот во оригинал заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака „За Собрание на акционери“ мора да бидат доставени  во седиштето на друштвото ФЕРШПЕД АД Скопје на ул.Македонија бр.11а, 1000 Скопје најдоцна до 30.05.2023 година до 15 часот.

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.fersped.com.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на акционери. Одговор на поставените прашања се дава на  седницата или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на акционери и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на ул. Македонија. 11а Скопје од 09.00 до 15.00 часот, и на веб-страницата на Друштвото www.fersped.com.mk

Прашалник за ККУ ФЕРШПЕД АД Скопје 2022 

ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

 


                                                                                                                                                            

                                            

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје