slide1
  • Фершпед АД врши отпрема за сите дестинации во Европа и Азија од РМ и допрема од која било дестинација од Европа и Азија до РМ на цели камионски пратки (FTL - Full Truck Load) и лесна, парцијална или збирна стока  (LTL - Less than Truck Load Shipping) од и за Европа.
  • žОрганизира железнички, контејнерски, речен и поморски транспорт до сите пристаништа во согласност со барањата на комитентите. 
  • žСобирен центар во Скопје - ЈЦС, кој работи по принципот на овластен примач неврзано со работното време на царинарница.
  • žОрганизира претовар на стока.
  • žФершпед АД посредува и други шпедитерски активности надвор од границите на земјата, во Грција преку кореспондентската канцеларија во Солун организира отпрема и допрема на стока со камиони и вагони од и до сите дестинации низ светот.

КОНТАКТ Зоран Антевски
телефон: 02 3149 487
e-mail: z.antevski@fersped.com.mk


КОНТАКТ Сашко Дабески
телефон: 02 3149 384
мобилен: 075 226 577 
e-mail: s.dabeski@fersped.com.mk  

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје